Privacy & voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De e-commerce website met maatschappelijke zetel te Antwerpen, België, BTW BE 0600.827.797, (hierna ‘SAVOURIST’) biedt haar klanten de mogelijkheid om een abonnement op sterke dranken af te sluiten en producten uit zijn webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“KLANT”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van SAVOURIST moet de KLANT deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de KLANT worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door SAVOURIST aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

 

De op de website vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de KLANT te dragen taksen of belastingen. Voor bestelling uit de webshop kunnen bijkomende leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, deze worden steeds apart vermeld.

 

SAVOURIST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.

 

Voor alle aankopen geeft u SAVOURIST, hetzij diens onderaannemers of leveranciers die instaan voor de dienstverlening inzake betalingsverkeer, het recht om voorafgaand aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw krediet- of bankkaart geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SAVOURIST niet. SAVOURIST is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. SAVOURIST is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de KLANT specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de KLANT om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt. SAVOURIST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Abonnementen verkocht op deze website omvatten iedere maand een pakket dat uit 3 ‘samples’ van 30ml bestaat. De selectie gebeurt door Savourist en kan in geen geval grond zijn voor welke betwisting dan ook. Daarnaast geeft de prijs van het abonnement toegang tot clubvoordelen allerhande, die echter geen deel uitmaken van de koopovereenkomst van de abonnementsformule. De clubvoordelen worden vrij bepaald door Savourist en kunnen derhalve in geen enkel geval een reden zijn tot betwisting van de overeenkomst met betrekking tot de abonnementen.

 

Artikel 4: Online aankopen

 

De KLANT heeft de keuze tussen de onderstaande betalingswijzen voor éénmalige bestellingen via de webshop of voor de aankoop van een abonnement met vooraf bepaalde looptijd. Voor overeenkomsten van onbepaalde duur (bv maandabonnement) is echter alleen een betaling mogelijk via PayPal, Visa, Mastercard en American Express waarbij de KLANT SAVOURIST de toestemming geeft om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer of kredietkaart te innen tot de abonnementsservice door de KLANT of SAVOURIST wordt stopgezet.

 • PayPal
 • Bancontact
 • Kredietkaart
 • KBC betaalknop
 • Belfius Direct Net
 • IDEAL
 • Bankoverschrijving

De KLANT ontvangt onmiddellijk na het plaatsen van zijn/haar bestelling steeds een bevestiging via email met daarin de bestelde producten alsook het bedrag van de bestelling.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

producten worden geleverd op het leveringsadres dat de KLANT bij zijn bestelling heeft opgegeven. Er wordt per bestelling een vaste verzendkost aangerekend zoals vermeld bij de productbeschrijving op de website. De KLANT verbindt er zich toe om elke wijziging van leveringsadres vóór de 20ste van de maand van voorziene levering door te geven aan SAVOURIST. De KLANT is staat zelf in voor de gevolgen in het geval van levering op een door de KLANT foutief doorgegeven adres. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De KLANT moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de klant.

 

De leveringstermijn (afhankelijk van het product) is steeds vermeld bij de productbeschrijving en dient men te rekenen vanaf de bestelling (bij betaling met kredietkaart of debitkaart) of vanaf ontvangst van de betaling (bij betaling via bankoverschrijving). SAVOURIST heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de KLANT onverwijld worden gemeld aan SAVOURIST binnen de 24u na levering.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de KLANT vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de KLANT bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de KLANT de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door SAVOURIST was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van SAVOURIST. Savourist verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SAVOURIST te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij SAVOURIST. De heeft het recht om binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 30 kalenderdagen na de dag waarop de KLANT of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.”. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de KLANT, SAVOURIST via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De KLANT moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, terugzenden aan [SAVOURIST, Gretrystraat 1, 2018 Antwerpen]. De KLANT is op tijd als SAVOURIST de goederen terug ontvangt voordat de termijn van 30 kalenderdagen is verstreken.

 

Teruggezonden goederen dienen ongebruikt te zijn en zich in de originele en onbeschadigde verpakking te bevinden. Teruggave van de prijs van de producten of een vervanging van een product kan niet gebeuren zonder bewijs van terugzending.

 

SAVOURIST betaalt de KLANT het volledige aankoopbedrag (inclusief eerder betaalde verzendingskosten) terug door middel van een overschrijving op een Europees IBAN rekeningnummer dat door de KLANT werd opgegeven bij herroeping binnen de 5 werkdagen na ontvangst van het pakket. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de KLANT.

 

De KLANT kan het herroepingrecht niet uitoefenen voor:

 • – dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.
 • – de levering van volgens specificaties van de KLANT vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • – geschenkbonnen en abonnementen;
 • – de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • – de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

 

Artikel 8: Opzegging, Automatische hernieuwing

 

1) opzegging
De KLANT kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd (maandformule) is aangegaan en die strekt tot het lidmaatschap en het maandelijks afleveren van de abonnementen, te allen tijde opzeggen met inachtname van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging. Voor een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan (1, 3, 6 of 12 maanden) is geen opzegging mogelijk gedurende de initiële looptijd. De KLANT kan dus in geen enkel geval de betaalde som terugvorderen.

 

Als opzegtermijn hanteert SAVOURIST, de 20ste dag van de maand als deadline. Indien de consument dus vóór de 20ste van de huidige maand opzegt, eindigt het lidmaatschap per direct en worden er geen pakketten meer verstuurd vanaf de daaropvolgende maand, en geen bedragen meer in rekening gebracht. In het geval van een opzegging na of op de 20ste wordt het volledige bedrag van de hernieuwing opnieuw in rekening gebracht. Daarna treedt de opzegging in werking.

 

Opzeggingen dienen op dezelfde wijze als waarop ze zijn aangegaan (via je persoonlijke account op onze website) te worden volbracht. Opzegging per email of aangetekend schrijven is ook mogelijk, maar geldt enkel na expliciete schriftelijke kennisgeving van ontvangst door SAVOURIST.

 

2) automatische hernieuwing
Behoudens expliciete opzegging door de KLANT via zijn persoonlijke pagina op de website en vóór de 20ste van de maand van de laatste levering, zal het contract automatisch opnieuw vernieuwd worden voor dezelfde periode als waarvoor deze oorspronkelijk werd aangegaan.

 

Artikel 9: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf het ogenblik van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de KLANT een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de KLANT thuis zijn afgeleverd, dient de KLANT contact op te nemen met de SAVOURIST klantendienst en het artikel terug te bezorgen aan SAVOURIST, Gretrystraat 1, 2018 Antwerpen. Bij vaststelling van een gebrek moet de KLANT, SAVOURIST zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de KLANT te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de KLANT.

 

Artikel 10: Klantendienst

 

De klantendienst van SAVOURIST is bereikbaar op het telefoonnummer +32 498/66 31 40, via e-mail op info@savourist.be of per post op het volgende adres; Gretrystraat 1, 2018 Antwerpen Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op weekdagen van 10u00 tot 18u00.

 

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

 

Op alle nog openstaande bedragen zijn vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, verwijlintresten verschuldigd a rato van twaalf procent (12%) op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande bedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met tien procent (10%), met een minimum van vijftig euro (€50). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten en invorderingskosten ten laste van de KLANT vallen.

 

Artikel 12: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, SAVOURIST respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: [de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden].

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SAVOURIST gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De KLANT is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, SAVOURIST heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Savourist houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@savourist.be.

 

Artikel 13: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

 

Indien een artikel van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Artikel 15: Bewijs

 

De KLANT aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Voor geschillen met ondernemingen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

Artikel 17: Alcohol en verantwoordelijkheid

 

Elke KLANT die SAVOURIST bezoekt of producten aankoopt via onze webshop dient de minimumleeftijd voor het consumeren van alcohol te hebben bereikt, zowel in het land waarin de koper de bestelling bevestigd als in het land van bestemming. Met uw bestelling verklaart u dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan de minimumleeftijd.

 

Artikel 18: Auteursrecht

 

Alle afbeeldingen en foto’s die gepubliceerd zijn op deze website worden beschermd door het internationale auteursrecht en mogen onder geen enkele voorwaarde worden (her)gebruikt door derden. Savourist verbiedt het hergebruiken, kopieren of verwerken van alle teksten die op deze website gepubliceerd zijn, zowel voor gebruik in traditionele offline media als voor publicatie via Internet.